อีกระดับของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง

อีกระดับของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง

      เมื่อคนหนึ่งคนเป็นมะเร็ง ตัวโรคมะเร็งนั้นย่อมส่งผลกับทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
ส่วนญาตินั้นก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจไม่น้อย บางรายญาติไม่สบายใจจนป่วยก็มี
เทคโนโลยีในการรักษามะเร็งที่ก้าวหน้าไปถึงระดับการรักษารายบุคคล หรือ Personalized medicine การรักษาที่จำเพาะโดยใช้ยามุ่งเป้า อาจมีความสำคัญในผู้ป่วยมะเร็งที่หวังผลหาย หรือคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้อีกหลายปี แต่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองซึ่งมีอยู่ถึง 1 ใน 3 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดนั้นต้องการการดูแลทางด้านจิตใจเป็นหลัก
   “Humanized care” คือ สิ่งที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ กำหนดเอาไว้ว่า นอกเหนือจาก Personalized Medicine หรือการรักษาอย่างดีที่สุดเฉพาะบุคคลแล้ว
การดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมทั้งด้านตัวโรค ร่างกาย จิตใจ และสังคมรอบข้างของผู้ป่วย
เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลจะต้องคำนึงถึงร่วมด้วยเสมอเป็นการยกระดับการรักษามะเร็ง
“เฉพาะทาง เฉพาะบุคคล ไม่พอแล้ว ต้องให้ความสำคัญเฉพาะเจาะจงกับจิตใจร่วมด้วยเสมอ”

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 612
Language »