มะเร็งมีกี่ระยะ?

มะเร็งมีกี่ระยะ?

     ในทางการแพทย์ มะเร็งแบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ซึ่งจะมีอาการและขนาดแตกต่างกัน  เพื่อเป็นบ่งบอกการลุกลามและความรุนแรงของโรคมะเร็ง เมื่อทราบระยะของโรคแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคได้ ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจถึงระยะในระยะต่าง ๆ จะช่วยให้ผลในการรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • มะเร็งระยะที่ 4 คือ ระยะแพร่กระจาย เซลล์มะเร็งกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ช่องท้อง ตับ ลำไส้ หรือปอด เป็นต้น เซลล์มะเร็งแบ่งตัว เติบโต นอกเหนือการควบคุมจากร่างกาย สามารถเติบโตลุกลาท เข้าไปในอวัยวะใกล้เคียง โดยเข้ากระแสเลือด ต่อมน้ำเหลืองได้ซึ่งเรียกว่าการลุกลามแพร่กระจาย (Metastasis)
  • มะเร็งระยะที่ 3 คือ มะเร็งกระจายออกไปยังต่อมน้ำเหลือง จะมีขนาดของก้อนต่างกัน จำนวนต่อมน้ำเหลืองและตำแหน่งต่อมน้ำเหลืองที่แพร่ไป อาจแพร่ไปยังต้อมน้ำเหลืองไกลๆ
  • มะเร็งระยะที่ 2 คือ มะเร็งกระจายออกไปในบริเวณใกล้เคียงอวัยวะที่กำเนิดมะเร็ง อาจแพร่ไปยังอวัยวะหรือต่อมน้ำเหลืองใกล้
  • มะเร็งระยะที่ 1 ขนาดของมะเร็งที่ตรวจพบ ตั้งแต่ 3-5 เซนติเมตร สามารถเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือตาเปล่า มะเร็ง ระยะนี้จะยังคงอยู่ในอวัยวะที่เกิดมะเร็งท่านั้น
  • มะเร็งระยะที่ 0 คือ มะเร็งระยะต้นๆ (Carcinoma in site) ที่อยู่บนชั้นของเซลล์ปกติยังไม่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติตรวจพบเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณผิวนอกสุดโดยยังไม่ใช่เซลล์มะเร็ง แต่เซลล์ผิดปกตินี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในเวลาถัดมา และอาจกระจายไปยังเนื้อเยื่อปกติบริเวณนั้นได้

บทความที่น่าสนใจ

Post Views: 97,053
Language »