รู้เท่าทัน การรักษาโรคมะเร็ง

รู้เท่าทัน การรักษาโรคมะเร็ง

1. มะเร็งในอวัยวะเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีการรักษาที่เหมือนกัน ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง ระยะของมะเร็ง ลักษณะของคนไข้ เช่น อายุ การตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย ลักษณะทางกรรมพันธุ์ รวมถึงปัจจัยอื่นอีกมากมายที่จะต้องพิจารณาเพื่อหาวิธีการรักษาที่”เหมาะสม” 

2. การรักษาที่ ”เหมาะสม” ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม คือสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษามะเร็ง 

3. เครื่องมือแพทย์แต่ละเครื่องมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกัน ดังนั้นไม่จำเป็นว่า เครื่องมือราคาแพงกว่าจะรักษามะเร็งได้ดีกว่า

4. แพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคในการรักษาได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

5. ระบบการส่งต่อคนไข้ เพื่อให้ได้รับการรักษาจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะไม่มีที่ใด ที่จะมีเครื่องมือครบและเหมาะสมสำหรับทุกกรณี 

โรงพยาบาล CAH สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีระบบรับการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเพื่อฉายรังสีได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และพร้อมสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดประโยชน์ทางการรักษาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 

3 ปี CAH “คุณภาพ ต้องมาก่อน”

Copyright © 2022 Sriracha Canceralliance Hospital.

Post Views: 1,038
Language »