แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา (Radiation Oncologist)

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ตารางออกตรวจ

พญ.พนิต ชีวรัตนพงษ์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

พญ.สิเรนทรา หวังลิขิตกูล

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

นพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

นพ.พรหมเมศวร์ บุญทอง

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

พญ.ศิริพร วงศ์วัฒนนาถ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมะเร็ง (Medical Oncologist)

นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา/อายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางออกตรวจ

นพ.อรรณพ กิตติวราวุฒิ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

นพ.ธนสิทธิ์ เทพศาสตรา

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

พญ.ชลิตา ละกำปั่น

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

พญ.นันทิชา อัมพวัน

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

Post Views: 5,101
Language »