รายการตรวจสุขภาพทั่วไปCAH Health Check 1
(งดอาหาร)
CAH Health Check 2
(ไม่ต้องงดอาหาร)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจวัดสัญญาณชีพ
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้า (EKG)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HBA1C)
ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล (Cholesterol)
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL)
ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Calculated LDL)
ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination)
ตรวจอุจจาระ (Stool exam)
รายงานผลตรวจสุขภาพ
ราคาโปรโมชั่น2,200 บาท2,200 บาท

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่Classic Package
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ส่วนปลาย (CEA)
ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Fit test)
ราคาโปรโมชั่น800 บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการตรวจเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์
แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT scan)
4,500 บาท
Language »