แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา (Radiation Oncologist)

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ. พนิต ชีวรัตนพงษ์
รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

พญ.สิเรนทรา หวังลิขิตกูล
รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

นพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ
รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมะเร็ง (Medical Oncologist)

นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา / อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ.อรรณพ กิตติวราวุฒิ
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Facebook Comments