แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา (Radiation Oncologist)
ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ตารางออกตรวจ
พญ.พินิต ชีวรัตนพงษ์

รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจพญ.สิเรนทรา หวังลิขิตกูล

รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจนพ.กิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ

รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมะเร็ง (Medical Oncologist)นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา/
อายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางออกตรวจ
นพ.อรรณพ กิตติวราวุฒิ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

Language »