แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา (Radiation Oncologist)

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ตารางออกตรวจ

พญ.พนิต ชีวรัตนพงษ์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

พญ.สิเรนทรา หวังลิขิตกูล

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

นพ.กิติศักดิ์ ชมประเสริฐ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

นพ.พศวีร์ ตันติเสาวภาพ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมมะเร็ง (Medical Oncologist)

นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา/อายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางออกตรวจ

นพ.อรรณพ กิตติวราวุฒิ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

นพ.ธนสฤษดิ์ เทพศาสตรา

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

พญ.ชลิตา ละกำปั่น

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ

แพทย์แผนกกัญชาทางการแพทย์

พญ.ชญานิษฐ์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ

กัญชาทางการแพทย์

ตารางออกตรวจ

พทป.ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์

แผนไทยประยุกต์

ตารางออกตรวจ

Language »